:Hlavná :TYPY ISO :ISO 37001

ISO 37001 - systém protikorupčného manažérstva (Antibribery management system - ABMS)

ISO 37001 je medzinárodná norma, ktorá pomáha organizácii vytvoriť, zaviesť, udržať a zlepšovať systém, ktorý špecifikuje rôzne protikorupčné politiky a postupy, ktoré by mala organizácia implementovať v snahe predchádzať korupcii, ako aj identifikovať a riešiť prípady, kedy došlo ku korupcii.

Tieto politiky a postupy by mala organizácia implementovať vhodným a primeraným spôsobom v závislosti od typu a veľkosti organizácie a podľa povahy a rozsahu rizík korupcie, ktorým je vystavená.

Požiadavky normy ISO 37001 sú v súlade s medzinárodne uznávanou dobrou praxou v boji proti korupcii.

Norma ISO 37001 sa dá uplatniť na malé, stredné a veľké organizácie vo verejnom, súkromnom i neziskovom sektore.

Aké kľúčové výhody prináša zavedenie ISO 37001?

  • norma poskytuje minimálne požiadavky a podporu vedeniu pri implementácii a zaistení merateľnosti systému protikorupčného manažérstva
  • súčasťou systému protikorupčného manažérstva je vytvorenie nástroja pre riadenie rizík, ktorý zaručuje manažmentu, investorom, zamestnancom, zákazníkom ako i ďalším zainteresovaným stranám, že organizácia podniklaá správne kroky k zamedzeniu, odhaleniu a adekvátnemu riadeniu rizika úplatkárstva
  • systém je zameraný na úplatkárstvo, organizácia však pri implementácii môže zahrnúť aj iné trestné činy spojené s korupciou
  • Organizácia môže získať nezávislú certifikáciu ISO 37001 podobným spôsobom ako pri certifikácii iných manažérskych systémov ako je napr. ISO 9001 (systém manažérstva kvality)

Pre viac informácií o norme ISO/IEC 27001 kliknite na sekciu FAQ.