:Hlavná :FAQ :Normy ISO podrobnejšie

ISO 9001 - Manažment kvality

ISO 9001 je medzinárodná norma zameraná na manažment kvality, aplikovateľná na akúkoľvek organizáciu z ktoréhokoľvek sektora a oblasti. Je to hlavná norma podľa ktorej sa spoločnosti certifikujú, aj keď certifikácia nie je povinná požiadavka normy.
Je založená na ôsmych princípoch manažmentu kvality:

 • Zameranie na zákazníka
 • Vedúce postavenie
 • Zapojenie ľudí
 • Procesný prístup
 • Systémový prístup k manažmentu
 • Neustále zlepšovanie sa
 • Na faktoch založené rozhodovanie
 • Navzájom prínosné dodávateľské vzťahy

Aké kľúčové výhody prináša zavedenie ISO 9001?

 • zvýšenie príjmov a podielu na trhu vďaka rýchlej a flexibilnej reakcii
 • zvýšená efektivita vo využívaní zdrojov prispieva k zvýšeniu spokojnosti zákazníka
 • zvýšenie zákazníckej lojality vedie k opakovanému vráteniu sa zákazníka
 • vzájomne prospešné dodávateľské vzťahy
 • väčšie porozumenie a motivácia ľudí k cieľom spoločnosti
 • motivovaní a zaviazaní ľudia v organizácii
 • nižšie náklady a kratšie doby cyklu vďaka efektívnemu využívaniu zdrojov
 • schopnosť koncentrovať sa na kľúčové procesy

ISO 14001 - Environmentálna zodpovednosť

ISO 14001 je medzinárodná norma zameraná na identifikovanie a kontrolu environmentálneho vplyvu a systematické hodnotenie environmentálnych aspektov.  Norma je vhodná pre akúkoľvek organizáciu bez ohľadu na veľkosť a zameranie. ISO 14001 priamo nadväzuje na systém kvality ISO 9001 a často si vyžaduje zavedenie systému kvality.

Aké kľúčové výhody prináša zavedenie ISO 14001?

 • zníženie nákladov odpadového manažmentu
 • ušetrenie spotreby energie a materiálov
 • zlepšenie obrazu podniku v očiach zákazníkov, investorov, verejnosti a celej komunity
 • praktický nástroj pre splnenie zákonných požiadaviek v oblasti životného prostredia
 • znižovanie incidentov, ktoré majú za následok dlhy, čím sa znižujú poistné náklady
 • neustále zlepšovanie environmentálnych aspektov
 • návratnosť investícií v oblasti životného prostredia

OHSAS 18001 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

OHSAS 18001 je medzinárodnou normou určujúcou požiadavky pre manažérske systémy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Umožňuje organizácii získať kontrolu a znalosti o všetkých relevantných nebezpečenstvách vyplývajúcich z normálnej prevádzky a neobvyklých situácií.

Aké kľúčové výhody prináša zavedenie OHSAS 18001?

 • zníženie nehodovosti na základe stanovenia nebezpečenstiev na pracovisku
 • zvýšenie kontroly a redukcie nebezpečenstiev stanovením cieľov, zámerov a vyvinutej zodpovednosti
 • preukázanie Vašej angažovanosti na ochrane personálu, majetku a závodu
 • zhoda s právnymi predpismi
 • zvýšenie Vašej dobrej povesti pre bezpečnosť a zdravie zamestnancov
 • redukcia poistných prémií
 • podnecuje efektívnejšiu internú a externú komunikáciu
 • zlepšuje Vašu kultúru bezpečnosti

HACCP - Analýza nebezpečenstiev a kritické kontrolné body

Systém HACCP (hazard analysis and critical control points - analýza nebezpečenstiev a kritické kontrolné body) je celosvetovým štandardom pre analýzu nebezpečenstva narušenia zdravotnej alebo hygienickej nezávadnosti potravín. Úspešné zavedenie HACCP znamená identifikáciu kritických bodov a preventívne zaistenie kontroly v týchto bodoch. V roku 1992 bol systém HACCP implementovaný do legislatívy EU.

Aké kľúčové výhody prináša zavedenie HACCP?

 • rešpektovanie legislatívy a zákona o potravinách č. 152/1995 a jeho neskorších noviel, ktorý vstúpil do platnosti 1. januára 2000
 • celkové zvýšenie kvality v prevádzkach
 • minimalizovanie prepuknutia nákazy z potravín, čo môže mať aj smrteľné následky
 • eliminovanie straty dôvery zákazníka a príjmov, vypuknutím už spomínanej nákazy
 • racionalizácia a zefektívnenie výrobných procesov
 • presunutie kontroly do oblasti prevencie

ISO 22000 - Systémy manažérstva bezpečnosti potravín

ISO 22000 je norma, ktorá je určená pre riadenie bezpečnosti v sektore potravín pre organizácie a dodávateľov krmných zmesí, výrobcov potravín, až po dodávateľov obalových materiálov alebo potravinové reťazce. Táto medzinárodná norma zahŕňa požiadavky systému HACCP (legislatívne požiadavky) a ide dokonca nad ich rámec.

Aké kľúčové výhody prináša zavedenie ISO 22000?

 • plnenie požiadaviek aj tých najnáročnejších zákazníkov (obchodných reťazcov nadnárodných spoločností)
 • garancia stabilnej a vysokej kvality poskytovaných služieb a produktov zákazníkom
 • celkové zlepšenie kvality a zníženie nepodarkovosti
 • redukcia prevádzkových nákladov, zníženie nákladov na nezhodné výrobky, úspory surovín, energie a ďalších zdrojov
 • efektívnejšia kontrola procesov, pracovníkov, dodávateľov a finálnych produktov
 • zvýšenie dôvery spoločnosti v očiach verejnosti a štátnych kontrolných orgánov
 • zvýšenie efektívnosti a zlepšenie poriadku v celej organizácii

SA 8000 - sociálna zodpovednosť

SA 8000 (social accountability) je medzinárodný štandard, ktorý upravuje a monitoruje predovšetkým pracovné podmienky zamestnancov. Norma sa zaoberá ďalej pojmami ako detská práca, nútená práca, zdravie a bezpečnosť pri práci, sloboda združovania a právo na kolektívne vyjednávanie (existencia odborov vo firme nie je podmienkou), diskriminácia, disciplinárne opatrenia, pracovní doba a odmeňovanie.

Aké kľúčové výhody prináša zavedenie SA 8000?

 • posilnenie vzťahov so zamestnancami a zvýšenie ich lojality
 • rozvoj partnerských vzťahov so zákazníkmi, dodávateľmi a investormi
 • zlepšenie pozície v konkurenčnom prostredí, kedy sa zavedenie normy stáva "konkurenčnou výhodou"
 • lepšie riešenie rizík spojených s prácou, dobré meno na trhu práce
 • zlepšenie vzťahov s orgánmi štátnej správy a samosprávy
 • dôkaz zainteresovaných strán namiesto abstraktných proklamácií v oblasti sociálnej zodpovednosti
 • potvrdenie prestíže v obore

ISO/IEC 27001 - systém manažérstva informačnej bezpečnosti (SMIB)

ISO 27001 je medzinárodná norma, ktorá pomáha organizáciám odhaľovať potenciálne a doposiaľ neznáme riziká v oblasti bezpečnosti informácií a počítačových systémov. Vďaka analýzam zameraným na riziká, chyby, nedostatky a smery možných útokov dokážeme vytvoriť opatrenia, ktoré zabránia možným zdrojom strát.

Aké kľúčové výhody prináša zavedenie ISO/IEC 27001?

 • celková a komplexná ochrana zdrojov v organizácii (od zariadení, cez použité služby, až po zamestnancov)
 • posilňuje a zvyšuje dôveru zákazníkov, partnerov a verejnosti k organizácii
 • zvýšenie bezpečnosti informácií (predchádzanie úniku dát, manipulácia s dátami, postup pri strate alebo úniku dát, informovanosť zamestnancov)
 • priebežné zníženie nákladov a minimalizovanie nákladov spojených so stratou dát
 • zavedenie normy je vhodné pre každú organizáciu (nie len pre spoločnosti pôsobiace v oblasti informatiky alebo softvérovým firmám)

ISO 37001 - systém protikorupčného manažérstva (Antibribery management system - ABMS)

ISO 37001 je medzinárodná norma, ktorá pomáha organizácii vytvoriť, zaviesť, udržať a zlepšovať systém, ktorý špecifikuje rôzne protikorupčné politiky a postupy, ktoré by mala organizácia implementovať v snahe predchádzať korupcii, ako aj identifikovať a riešiť prípady, kedy došlo ku korupcii.

Tieto politiky a postupy by mala organizácia implementovať vhodným a primeraným spôsobom v závislosti od typu a veľkosti organizácie a podľa povahy a rozsahu rizík korupcie, ktorým je vystavená.

Požiadavky normy ISO 37001 sú v súlade s medzinárodne uznávanou dobrou praxou v boji proti korupcii.

Norma ISO 37001 sa dá uplatniť na malé, stredné a veľké organizácie vo verejnom, súkromnom i neziskovom sektore.

Aké kľúčové výhody prináša zavedenie ISO 37001?

 • norma poskytuje minimálne požiadavky a podporu vedeniu pri implementácii a zaistení merateľnosti systému protikorupčného manažérstva
 • súčasťou systému protikorupčného manažérstva je vytvorenie nástroja pre riadenie rizík, ktorý zaručuje manažmentu, investorom, zamestnancom, zákazníkom ako i ďalším zainteresovaným stranám, že organizácia podniklaá správne kroky k zamedzeniu, odhaleniu a adekvátnemu riadeniu rizika úplatkárstva
 • systém je zameraný na úplatkárstvo, organizácia však pri implementácii môže zahrnúť aj iné trestné činy spojené s korupciou
 • Organizácia môže získať nezávislú certifikáciu ISO 37001 podobným spôsobom ako pri certifikácii iných manažérskych systémov ako je napr. ISO 9001 (systém manažérstva kvality)

Zavedenie protikorupčného systému či už s certifikáciou alebo bez certifikácie treťou stranou neposkytuje absolútnu ochranu proti obvineniu organizácie z úplatkárstva, ktoré sa v organizácii vyskytlo. Môže však slúžiť ako dôkaz toho, že organizácia podnikla adekvátne kroky k tomu aby predišla úplatkárstvu. Tento systém môže znížiť alebo dokonca eliminovať zodpovednosť vedenia za takéto korupčné jednanie jednotlivca alebo skupiny v organizácii. Protikorupčný systém môže získať na váhe nezávislou certifikáciou treťou stranou.