:Hlavná :SLUŽBY :Legislatívna hliadka

Legislatívna hliadka predstavuje udržiavanie a aktualizáciu zákonných požiadaviek, ktoré sa dotýkajú priamo pôsobenia spoločnosti pre ktorú sa hliadka vykonáva. Klientom zasielame prehľadný Register právnych a iných požiadaviek vo formáte MS Excel, ktorý je rozdelený do ôsmych kategórií: obecné zákony, všeobecné environmentálne zákony, voda, ovzdušie, odpady, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, požiarna ochrana a civilná ochrana.

Každá legislatívna požiadavka (zákon, vyhláška, VZN a pod.) je prehľadne popísaná vrátane jej čísla, názvu, poslednej novelizácie, dátumu účinnosti a popisu relevantných paragrafov.

Služba je súčasťou periodického poradenstva a implementácie manažérskych systémov ale poskytujeme ju aj samostatne v ročných, polročných alebo štvrťročných intervaloch podľa požiadaviek zákazníka. Legislatívnu hliadku poskytujeme aj v anglickom jazyku.