:Hlavná :SLUŽBY :ŠKOLENIA

Túto službu poskytujeme ako súčasť poradenstva pri zavádzaní systémov ISO vo vašej spoločnosti alebo ako každoročné preškolenie Vašich zamestnancov. Na požiadanie zákazníka vykonávame školenia zamerané na analýzu a optimalizáciu procesov, legislatívnych požiadaviek a odborné školenia.

Vynikajúce ohlasy medzi školenými a množstvo spokojných firiem evidujeme pri odborných školenia kvality ISO 9001, environmentu ISO 14001, bezpečnosti pri práci OHSAS, sociálnej zodpovednosti SA 8000, interných audítor integrovaného manažérskeho systému (QMS, EMS a OHSAS) ako aj manažérskeho systému ochrany informácií ISO 27001. Medzi ďalšie školenia patria nové požiadavky systémov manažmentu bezpečnosti potravín podľa ISO 22000, HACCP, IFS a BRC alebo odborné školenia o využívaní štatistických metód a nástrojov.

Novinkou je  školenie nového chemického zákona č.67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Novinkou je školenie interného auditora systému manažérstva bezpečnosti informácií ISO/IEC 27001:2013 organizované v spolupráci so spoločnosťou Bureau Veritas Slovakia. Podrobnejšie informácie o školeniach nájdete tu.

Poskytujeme najnovšie školenie zamerané na nový zákon 79/2015 Z.z. o odpadoch kde vysvetľujeme zmeny kategorizácie odpadov, evidenčných a identifikačných listov odpadov ako aj ďalšie podrobnosti týkajúce sa nového zákona o odpadoch a s ním súvisiacich vyhlášok.

Viac informácií o školeniach si vyžiadajte na emailovej adrese vivant@gtsi.sk