:Hlavná :FAQ :Priebeh konzultácií a auditov

Ako prebiehajú konzultácie?

Spoločnosť, ktorá má záujem o konzultácie by mala najskôr vyplniť dotazník (link). Následne sa dohodne termín stretnutia priamo u Vás v spoločnosti. Po dohode so zodpovednou osobou vypracúvame vzory, ktoré predstaviteľ firmy pre normy ISO spolu s našimi konzultantmi prispôsobujú na mieru spoločnosti. Pomáhame tiež zapracovať dokumentáciu z materskej spoločnosti na podmienky domácej firmy.

Ako dlho trvá zavádzanie normy ISO?

Závisí to hlavne od normy (noriem), ktoré chcete zavádzať, počtu zamestnancov, počtu prevádzok a miery spracovanosti dokumentov. V závislosti od týchto parametrov trvá zavedenie od niekoľkých týždňov po niekoľko mesiacov.

Poskytujete aj interné audity?

Áno, interné audity sú súčasťou konzultácií a prebiehajú po plnom implementovaní noriem do spoločnosti a oboznámení zamestnancov s normou. Interné audity sa uskutočňujú zhruba mesiac pred externými auditmi (certifikačný, recertifikačný a dozorný).

Čo znamená audit pri systémoch ISO?

Audit systémov ISO je zameraný na posudzovanie zhody  systému, procesov a práce ľudí podľa špecifikácií príslušnej normy. Medzi základné metódy patrí pozorovanie, rozhovory a štúdium dokumentov. Audítori sa zameriavajú na auditovanie systému a nie ľudí.

Aký má byť audítor pre ISO normy?

Audítor má byť profesionálne vzdelaný, etický, nezávislý, diskrétny, samostatný a prispôsobivý. Od audítora sa tiež očakáva znalosť techník auditovania (pozorovanie, rozhovory, štúdium dokumentov), znalosť zákonov a legislatívy súvisiacich s príslušnou normou a prevádzkových súvislostí v organizácii.

Čo znamená pojem ISO certifikát?

Každá spoločnosť úspešne zakončí certifikačný audit a proces certifikácie získaním certifikátu. Certifikát vydáva nezávislá certifikačná spoločnosť s platnosťou na 1 rok. Spoločnosť musí potvrdiť zhodu s požiadavkami normi každý rok aby si uchovala certifikát. Certifikát spoločnosť oprávňuje používanie loga normy ISO a loga certifikačnej spoločnosti na dokumentoch, faktúrach, korešpondencii ale nie na výrobkoch.

Čo znamená pojem akreditácia?

Akreditácia je nestranné a nezávislé posúdenie spôsobilosti subjektu akreditačnou spoločnosťou o tom, že subjekt je spôsobilý vykonávať činnosti špecifikované v certifikáte a trvalo plniť požiadavky spôsobilosti určené príslušným dokumentom.